Obchodní podmínky


I. Základní údaje o fotografovi (dále jen fotograf)

Jméno a příjmení: Tereza Holíková

Adresa bydliště: Zikmunda Wintra 379/10, Plzeň 301 00

IČO: 08944377

Email: t.holikova@email.cz

Telefonní číslo: +420 607 800 349 

Web: www.terezaholikova.cz

Bankovní účet: 1941638019/3030 (AirBank)

 

II. Práva a povinnosti smluvních stran

 • Fotograf vytvoří na objednávku a dle zadání Klienta dílo, kterým je fotografické a případně audiovizuální zachycení podoby osob, zvířat či produktů dle zadání Klienta;
 • Dílo je individuálním výtvorem Fotografa a závisí pouze na úvaze Fotografa, který dílo zhotovuje v souladu s pokyny a zadáním Klienta, a to volbou některých balíčků dle výběru na webu Fotografa nebo individuální objednávkou. Smlouva o dílo vzniká podpisem písemné smlouvy nebo potvrzením Fotografa, že provede dílo zadané Klientem.
 • Platbu za Dílo provádí Klient na účet Fotografa číslo bankovního účtu: 1941638035/3030 - dle konkrétní domluvy.
 • Pokud si Klient přeje změnit rozsah Díla nebo způsob jeho provádění, než jak se smluvní strany dohodnou ve smlouvě, je povinen o tom Fotografa prokazatelně informovat minimálně do doby, než Zhotovitel předá finální dílo Objednateli.
 • Klient má právo rozhodnout o volbě postupu při realizaci díla, a to i když Fotograf má na věc jiný názor. Fotograf má však povinnost jeho námitky zvážit, upozornit na jejich případnou nevhodnost a na základě společné dohody postup případně změnit. V případě, že Klient na svých pokynech vůči Fotografovi i přes upozornění Fotografa na jejich nevhodnost trvá, je Fotograf povinen se jimi řídit, neodpovídá však Klientovi za škodu nebo nedostatky a vady Díla, které na základě nebo v souvislosti s těmito pokyny vznikly. Osoby, pro které bylo Dílo objednáno, tedy Klient je povinen při tvorbě Díla s Fotografem plně spolupracovat a zajistit spolupráci i ostatních osob na dané akci, které budou na fotografickém díle také zachyceni. V opačném případě neodpovídá Fotograf za kvalitu obsahu výsledného Díla.
 • Fotograf se zavazuje nefotografovat v rámci aranžovaného focení osoby, které mu předem sdělí, že si nepřejí být fotografovány (platí hlavně při focení svateb) – tuto informaci musí Klient nahlásit Fotografovi předem. Pokud se i v takovém případě tyto osoby objeví na společné fotografii či na fotografii, kde se objevuje více osob najednou a jedná se o momentky (z tance, organizované zábavy), nejedná se o porušení práva osob, které si nepřejí být fotograficky zachyceny. Fotograf se však zavazuje stáhnout okamžitě po upozornění fotografie takové osoby z veřejné prezentace, k níž dal jinak Klient souhlas.
 • Fotograf má právo ukončit okamžitě provádění Díla v případě, že chováním nebo jednáním kohokoliv ze zúčastněných na svatbě či na kterékoliv jiném focení uzavřeno smlouvou, bude poškozen nebo zcizen jeho majetek nebo hrozí újma na zdraví. V takovém případě nemá Fotograf povinnost Dílo dokončit a dále má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které se dohodou stran stanoví na 100% uhrazené ceny Díla.
 • V případě neočekávaných okolností ze strany Fotografa, které není možné za vynaložení veškerého úsilí ze strany Fotografa odstranit a které brání Fotografovi vykonat smluvené Dílo, je Fotograf povinen zajistit za sebe náhradu. Pokud je tato náhrada Klientem výslovně zamítnuta, je Fotograf povinen vrátit Klientovi zaplacenou zálohu a smlouva se od počátku bez dalšího ruší.
 • Klient je povinen nad rámec sjednané ceny Díla zajistit Fotografovi plnohodnotné občerstvení (jídlo a nápoje) nebo nese odpovědnost za přiměřené vzniklé výdaje na jídlo a nápoje, na které fotograf vystaví fakturu.

 

III. Úprava autorských práv a nakládání s dílem

 • Klient tímto poskytuje Fotografovi výhradní, časově a územně neomezenou licenci k užití Díla všemi způsoby předpokládanými autorským zákonem.
 • Klient i Fotograf nejsou oprávněni předat Dílo nebo některou jeho části třetím osobám za účelem reklamy či propagace služeb třetích osob, bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
 • Klient výslovně prohlašuje, že je mu známo, že autorem Díla je pouze Fotograf a je povinen nakládat s Dílem pouze v rozsahu, jež Klientovi dovoluje autorský zákon.

 

IV. Zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje, které Fotografovi poskytnul v souvislosti s uzavřením této smlouvy Klient, nebo které Fotograf získá v průběhu provádění díla (zejména jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, email, |IG| nebo FB účet, obrazová podoba) Fotograf zpracovává a bude zpracovávat z titulu uzavření smlouvy a jejího plnění s odkazem na čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Účelem zpracování je evidence smluvní spolupráce a uplatnění případné reklamace. Fotograf bude zpracovávat osobní údaje Klienta v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví 5 let, následně údaje zlikviduje.
 • Fotograf dále zpracovává osobní údaje svých Klientů, tedy jejich obrazovou podobu, za účelem své prezentace na svých webových stránkách a facebookovém nebo instagramovém účtu. Souhlas Klienta může být dán také elektronicky výslovným prohlášením, že s tímto způsobem zpracovávání souhlasí a je dán na dobu 10ti let ode dne jeho udělení a Klient jej může kdykoliv odvolat.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy a jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).
 • Kromě možnosti informace o tom, které osobní údaje Fotograf zpracovává, má Klient právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistí, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd. Má právo podat proti jejich zpracování námitku v případech, zákonem předvídaných.
 • K osobním údajům Klienta a dalších získaných při provádění díla nemá přístup žádná třetí osoba ani nejsou předávány do zahraničí, ani ukládány na jakémkoliv iCloud.
 • Fotografie vyhotovení pro Klienta na základě jeho pokynů (bez označení konkrétní osoby, není-li výslovně uvedeno jinak) jsou zveřejňovány na webových stránkách nebo na sociálních sítích (Instagram, Facebook) Fotografa pouze s předchozím souhlasem Klienta. Tento souhlas dává Klient svobodně a lze jej kdykoliv odvolat. V takovém případě jsou fotografie okamžitě staženy ze všech umístění. Klient si je vědom toho, že pokud fotografii v mezidobí převzal jiný účet na sociálních sítích v souladu s právními předpisy a zásadami Facebooku či Instagramu, nemusí být v silách Fotografa zajistit jejich výmaz z těchto účtů.
 • S dotazy, připomínkami či požadavky k uplatnění Vašich práv se na mě neváhejte kdykoliv obrátit. Při svatebním focení mohou být zpracovávány v souvislosti s prováděním Díla i osobní údaje dalších osob, nikoliv jen Klienta, zejména pak jejich obrazová podoba. Klient prohlašuje a nese odpovědnost za to, že tyto osoby obeznámil s tím, že budou jejich osobní údaje zpracovávány, jaká mají práva, a to v rozsahu výše v tomto článku. 

 

V. Dosah OP

 • Obchodní podmínky se vztahují na všechny smlouvy o dílo, objednávky a potvrzení objednávek a jsou jejich nedílnou součástí. Při uzavírání smlouvy byl Klient prokazatelně seznámen s těmito obchodními podmínkami Fotografa.
 • Komunikace mezi Klientem a Fotografem může probíhat formou elektronické komunikace, s čímž obě strany souhlasí.

 

VI. Práva a povinnosti stran

 • Fotograf se zavazuje Klientovi zhotovit a dodat objednanou zakázku v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo nebo Objednávce, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce Fotografa v den uzavření smlouvy, není-li jiné úpravy pak do jednoho měsíce od nafocení fotografií.
 • Pro případ, že Fotograf přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby poté, co se na takové změně dohodnul s Klientem a ten změnu schválil. Fotograf je však zásadně oprávněn přibrat si s sebou na focení další osobu či osobu za účelem technické podpory nebo pomoci při pokrývání události.
 • Případné požadavky Klienta na změnu Smlouvy o Dílo, pokud jsou Fotografem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu, případně mění cenu apod., a tyto změny musí být písemně odsouhlaseny.
 • Jestliže po uzavření smlouvy nastanou okolnosti, které nemůže Fotograf ovlivnit či odvrátit a brání Fotografovi, dočasně nebo dlouhodobě v plnění smluvních závazků, má Fotograf právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese Fotograf odpovědnost za vzniklé škody.
 • Fotograf je oprávněn odmítnout jakoukoliv objednávku dle svého uvážení.
 • Klient je povinen co nejpřesněji poskytnout Fotografovi všechny potřebné informace, nejlépe písemně a příp. dle požadavků Fotografa, aby mohl Fotograf co možná nejpřesněji poskytnout Klientovi vhodné řešení a přesnější cenovou kalkulaci.

 

VII. Záruka kvality zakázky, reklamace

 • Fotograf dodá Dílo nepoškozené a v kvalitě, která byla sjednána či určena řádnou objednávkou nebo Smlouvou o Dílo. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude Dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro stejný či obdobný typ zakázky zhotovené Fotografem s tím, že Klient se seznámil se stylem práce a portfoliem Fotografa.
 • Dílo bude Fotografem dodáno ve lhůtě uvedené ve Smlouvě o Dílo, jinak ve lhůtě uvedené v odsouhlasené nabídce Fotografa formou písemné objednávky Klienta. Vlastnictví k Dílu přechází z Fotografa na Klienta uhrazením dohodnuté ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a zničení Díla přechází na Klienta dnem převzetí Díla.
 • Pokud není ve Smlouvě o Dílo uvedeno jinak, Klient není oprávněn požadovat předání zakázky, resp. díla, před zaplacením její ceny.
 • Fotograf neodpovídá Klientovi za nedokonalé výsledky zaviněné nevhodným počasím, špatnými světelnými podmínkami nebo jinými okolnostmi, které mu brání ve zhotovení a dodání vyšší kvality snímků a které nebyl schopen technicky a/nebo umělecky vykompenzovat nebo upravit, stejně jako za nedokonalý obsah zhotovených fotografií v případě, že mu budou ze strany fotografovaných osob kladeny překážky.
 • Uplatnění vad díla musí být uplatněna písemnou formou s náležitým popisem a foto/video-dokumentací vady, neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 3 dnů od předání Díla Fotografem Klientovi. Tato prekluzivní lhůta se nepoužije, pokud je Klientem Spotřebitel.
 • Reklamace se nevztahují na vizuální či funkční prvky díla, které byly součástí odsouhlaseného návrhu řešení, a nebo jsou uměleckým záměrem a součástí díla vytvořeného Fotografem.

 

VIII. Autorská práva a licenční podmínky

 • Dílo je výsledkem tvůrčí činnosti Fotografa a je vyjádřeno v objektivně vnímatelné podobě, včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na rozsah, účel nebo význam, a tedy je autorským dílem ve smyslu autorského zákona č. 121/2000 Sb. Pokud Smlouva o Dílo neurčuje jinak, je výhradním vlastníkem práv používání a jakékoliv distribuce díla jeho autor, resp. Fotograf. Klient ani jiná fyzická či právnická osoba nesmí s dílem nakládat ani ho dále distribuovat bez písemného souhlasu autora, resp. Fotografa. Výjimku tvoří užití díla nebo jeho tiskové kopie pro osobní potřebu fyzické osoby a nebo užití díla pro výukové nebo ilustrační účely, a to ve všech případech bez účelu dosažení obchodního prospěchu. I v takovém případě je třeba uvádět jméno autora, tedy Fotografa.

 

 IX. Archivace fotografií

 • Neupravené fotografie (RAW formát) Fotograf uchovává na externím disku po dobu jednoho roku od konání zakázky ode dne ukončení zakázky (tedy od data, kdy Klientovi zašle Fotograf odkaz na soubor s hotovými fotografiemi nebo předá vytištěné fotografie).
 • Upravené fotografie (JPG formát) Fotograf uchovává na externím disku po dobu pěti let od konání zakázky ode dne ukončení zakázky (tedy od data, kdy Vám Fotograf zašle odkaz na soubor s hotovými fotografiemi nebo předám vytištěné fotografie).

 

X. Další ustanovení

 • Fotograf nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.
 • Fotograf je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky či v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky - zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.
 • Fotograf neodpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv, které jsou důsledkem obsahu Klientem předaných podkladů či požadavků u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost Klient.
 • Rezervace termínu je platná až tehdy, kdy Klient uhradí zálohovou fakturu a podepíše smlouvu!

 

Platné od 30.1.2022